Bílá

ZiB č.1 - Historie obce

ZiB č.2 - Obecní úřad

ZiB č.3 - Kostel sv. Bedřicha na Bílé

ZiB č.4 - Lovecký zámeček

ZiB č.5 - Pramen Smradlavá

ZiB č.6 - Kaplička

Procházka obci Bílá začíná v centru obce s objektem dřevěného kostelíka Sv. Bedřicha vonícího po včelím vosku. Pak podél řeky Bílá Ostravice dojdeme k mostku a přejdeme na druhý břeh. Po levé straně budeme mít tzv. lovecký zámeček s  kaplí sv. Huberta  a kousek dále v údolí říčky Smradlavá, ještě před stoupáním do kopce, se občerstvíme lokem sirnaté vody u pramene Smradlavka. Jakmile zahneme na lesní cestu podél Kavalčanského potoka, ponoříme se do pomyslného ticha lesa. Pomyslné ticho proto, že civilizační ruch utichá a kolem slyšíme pouze koncert lesního ptactva (převážně pěnkav a budníčků) doprovázených šuměním potoka a stromů. Předtím než krátce opustíme les, zastavíme se u malé dřevěné kapličky Panny Marie Pomocné. Osada Kavalčanky představuje několik rozptýlených chalup umístěných podél cesty.  Ve zdejší lesovně v roce 1952 pobýval Petr Bezruč. Pak se opět ponoříme do lesa a budeme pomalu stoupat směrem k vrcholu Bobek (871 m n.m.). Pod vrcholkem opět krátce opustíme les a uvidíme červenobílé patníky lemující státní hranici se Slovenskou republikou. Kdo chce může vyběhnout až na vrcholek Bobku a nechat se unášet panoramatickými výhledy směrem ke Starým Hamrům a opačně na Slovensko. Naše cesta nás však povede po zpevněné komunikaci vedoucí po vrstevnici. Nicméně souběžně s touto trasou můžete pokračovat i z Bobku po modré turistické značce. Dál naše cesta povede lesem zpět do Bílé k hotelu Pokrok.  Cestou můžeme ozobávat lesní plody, sbírat houby, nebo se jen tak kochat krásami lesních bylin a drobného zvířectva

 

Historie obce
Vznik obce je spojen se správním vývojem území, porostlém původně hlubokým pralesem, které bylo již před rokem 1100 na hranicí českého přemyslovského státu a slezského knížectví opolského. Hranicí byla řeka Ostravice. Území na levém břehu Černé a Ostravice byla od dob Přemysla Otakara II. (r. 1256) předána s celým hukvaldským panstvím olomouckým biskupům a od r. 1777 arcibiskupům. K osídlování území obce došlo daleko později, teprve v době pasekářské a současně probíhající valašské kolonizace v období 15. až 18. století a probíhalo neorganizovaně (tzv. „toulavý způsob pastvy“). Toulavý způsob pastvy byl zakázán v Beskydech až při rozvoji manufakturní výroby na Ostravsku, Frýdecku a Frýdlantsku, při zaznamenaném nedostatku přístupného vhodného dříví v 17. století.
V celém regionu se v minulosti až po Bílou těžila železná ruda s obsahem železa až 33 % . Následně  byla zpracovávána v hamrech arcibiskupské společnosti frýdlantských železáren. Hamry potřebovaly velké množství dřevěného uhlí páleného v milířích na místech zvaných uhliska.Hlavním zaměstnání v oblasti obce bylo pastevectví a těžká, nebezpečná práce v lese při těžbě, svážení dříví s ručním spouštěním, v zimě na saních a dopravou potahem nebo při jarním tání plavením s pomocí vody zadržované v nádržích zvaných „klauzy“.Značný význam pro hospodářský rozvoj měla výstavba železnice Frýdlant nad Ostravicí – Bílá, jejíž výstavba proběhla od roku 1905 do roku 1908. Byla náročnou stavbou v horském členitém terénu, spojila horské samoty se světem, přispěla především ke zlepšení dopravy dříví a podpořila také rozvoj turistiky.

Samostatnost obce Bílá je od roku 1951. V tomto roce byla postavena budova pro středisko pracujícího dorostu, do r. 2006 Střední odborné učiliště lesnické.Místní kronika uvádí jako významné události etapy elektrifikace obce a asfaltování státní silnice z Hlavaté až po rozcestí v černé (r. 1953).

Významnou změnou byla výstavba údolní nádrže Šance. V roce 1965 byla poslední jízda na trati Ostravice – Bílá, která stavbě přehrady musela ustoupit. Přehrada jen zvýšila vodohospodářský význam oblasti tím, že je významnou zásobárnou vody pro Ostravsko.
Zajímavosti o slučování a dělení obci Staré Hamry, Bílá a Ostravice viz. Sborník okresního archívu ve Frýdku-Místku č. 2  https://www.archives.cz/zao/frydek-mistek/home/publikace/index.html

V roce 1974 došlo k integraci obcí Staré Hamry a Bílá. Sídlem správního řízení byly Staré Hamry. Od roku 1991 je Bílá opět samostatnou obcí. .
Rozloha obce: 5642 ha, nadmořská výška: 521 m n. m., počet obyvatel cca 345

Kostel sv. Bedřicha na Bílé
Kostel sv. Bedřicha na Bílé dal vystavět v letech 1873 – 74 olomoucký arcibiskup Friedrich kardinál Langrat z Fürstenbergu. Model podobného kostela, kostela ,,severského (švédského) stylu“, byl vystaven na světové výstavě ve Vídni, kde se jím nechal kardinál Fürstenberg inspirovat. Před výstavbou kostela věřící z Bílé docházeli na bohoslužby do asi 15 km vzdálené obce Ostravice. Celá stavba byla zhotovena ze dřeva z okolních lesů, které až do 40.let minulého století patřily olomouckému arcibiskupství. Projekt kostela vytvořil a stavbu řídil Antonín Kybasta, arcibiskupský stavební rada.
Patron kostela sv. Bedřich byl vybrán podle jména donátora kardinála Friedricha (Bedřicha) Fürstenberga. Sv. Bedřich, biskup a mučedník, patřící k méně známým světcům, žil snad ve 4.století. Původní kostel vysvěcený roku 1875 byl menší (14 m dlouhý, 10 m široký, 10 m vysoký v hlavní části, v ostatních částech 4 m). V roce 1911, kdy se tento kostel stal samostatným farním kostelem byla přistavěna sakristie, kůr a věž.Dnešní kostel svatého Bedřicha je jednolodní dřevěná stavba, zalamovaného půdorysu. Ústřední prostor tvoří převýšená obdélná loď s trámovým stropem. Varhany postavil v roce 1924 varhanář Vojtěch Káš z Brna.Na hlavní průčelí nasedá štíhlá věž kostela, která je zakončena vysokým jehlanem s makovicí a křížem. Věž i celá členitá střecha kostela je pokryta ručně štípaným šindelem ze smrkového dřeva 

Více viz . Sborník okresního archívu ve Frýdku-Místku č. 6 rok 2005  https://www.archives.cz/zao/frydek-mistek/home/publikace/index.html

Lovecký zámeček
Byl postaven r. 1906 arcibiskupem-kardinálem B. Landgratem z Fürstenbergu. Je dřevěný se zděnou podezdívkou a šindelovou střechou. Sloužil jako ubytovna pro kardinála. Podle ústního podání ho využil za okupace ČSR v listopadu 1944 říšský ministr pro protektorát K.H.Frank, který odtud řídil vojenské akce zaměřené proti partyzánskému odboji. Po válce se stal zámeček správní budovou správy beskydských lesů a dnes je tu penzion. 
Pramen Smradlavá
Sirný pramen, který se nachází v blízkosti potoka Velký Smradlavý na trase Bílá – Beskyd – Bumbálka 
      

Z obce lze po značených turistických trasách dojít na Bílý Kříž (po zelené), do Starých Hamer (po modré), na Bumbálku (po zelené ve směru poznávacího okruhu).

 

Lišková - přírodní památka, kterou tvoří smíšený lesní porost s dosud hojnou původní květenou, nacházející se na severozápadních svazích, asi 400 m severně od vrcholu Korytovo (881,6 m), v pramenné oblasti Velké Smradlavé (pravostranného přítoku Bílé Ostravice), v nadmořské výšce 745 - 775 m, asi 3 km západně horského střediska Bumbálka. Vyhlášena v r. 1973, celková rozloha 2,4804 ha.

Prales Salajka pod Bumbálkou - národní přírodní rezervace patří k přírodním zajímavostem. Prales má rozlohu 21,8 ha. Je chráněn již od roku 1937, kdy byl zřízen bývalým majitelem arcibiskupstvím olomouckým. Pralesní rezervaci tvoří velmi vzácný zbytek původního jedlobukového pralesa s průměrným věkem 280 let. Legendární jedlí zde byla tzv. Tlustá Tonka, která měla kolem 350 let, obvod v prsní výši 527 cm a dřevní hmotu kolem 40 m3. Tento prales je ukázkou přirozeného stavu lesa, který v minulosti pokrýval značnou část Beskyd.

 Klausy.V katastru obce Bílá byly vybudovány v 19. století vodní nádrže (klausy), Bedřichův, Kociánka, Čurábka a největší Maxův klaus , které původně sloužily k zadržování vody pro plavení dříví a jsou na horních tocích potoků Velký Smradlavý, Čurábka a Lučovec.

 Lesnatost rozsáhlého katastrálního území obce s celkovou rozlohou 5 642 ha činí 92 %. Převážně jehličnaté lesy oblasti jsou předurčeny pro plnění významných funkcí. Vedle produkčních funkcí dříví a ostatních produktů se mezi hlavní řadí funkce vodohospodářská, půdoochranná , rekreační a krajinotvorná. Oblast je vodohospodářsky státně důležitá a byla v roce 1978 vyhlášena na širším území jako Chráněna oblast přirozené akumulace vod.

 

Více na oficiálních stránkách obce www.obecbila.cz