Povolování vodních děl a terénních úprav

SP – stavební povolení

ÚR – územní rozhodnutí

ROZVÚ - rozhodnutí o změně využití území

ÚS – územní souhlas

ZSOÚP - závazné stanovisko orgánu územního plánování

TBD – technicko-bezpečnostní dozor

VZ – vodní zákon

RD – rodinný dům

PUPFL - pozemky určených k plnění funkcí lesa

ZPF – zemědělský půdní fond

ÚSES – územní systém ekologické stability

zastavěné území nebo v zastavitelná plocha – viz územní plány obcí a měst

OÚ – obecní úřad

PD – projektová dokumentace

 

Základní principstavba se musí umístit a následně se může povolit. Toto platí i pro vodní díla.  Nějaké umístění stavby vyžadují téměř všechny stavby. Povolení - u některých postačí ohlášení. Zákonem jsou dané možnosti sloučení obou řízení.

 

1. Vodní dílo (VD) = stavba –§55 odst.1 zák.č. 254/2001 Sb., v platném znění ….vodní zákon

Vodní díla jsou stavby, které slouží ke vzdouvání a zadržování vod, umělému usměrňování odtokového režimu povrchových vod, k ochraně a užívání vod, k nakládání s vodami, ochraně před škodlivými účinky vod, k úpravě vodních poměrů nebo k jiným účelům sledovaným tímto zákonem:

a) přehrady, hráze, vodní nádrže, jezy a zdrže,

 b) stavby, jimiž se upravují, mění nebo zřizují koryta vodních toků,

 c) stavby vodovodních řadů a vodárenských objektů, kanalizačních stok a objektů, ČOV

 d) stavby na ochranu před povodněmi,

 e) stavby k vodohospodářským melioracím, zavlažování a odvodňování pozemků,

 f) stavby, které se k plavebním účelům zřizují v korytech vodních toků nebo na jejich březích,

 g) stavby k využití vodní energie a energetického potenciálu,

 h) stavby odkališť,

 i) stavby sloužící k pozorování stavu povrchových nebo podzemních vod,

 j) studny  

 k) stavby k hrazení bystřin a strží, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak,

 l) jiné stavby potřebné k nakládání s vodami povolovanému podle § 8.

Stavba  - viz § 2 odst. 3 zák.č. 183/2006 Sb., v platném znění ….stavební zákon

Stavbou se rozumí veškerá stavební díla, která vznikají stavební nebo montážní technologií, bez zřetele na jejich stavebně technické provedení, použité stavební výrobky, materiály a konstrukce, na účel využití a dobu trvání. Za stavbu se považuje i její část nebo změna dokončené stavby.

 

 

2. Není  VD = není stavbou – viz § 55 odst. 3 vodního zákona

Za VD se nepovažují jednoduchá zařízení mimo koryta vodních toků na pozemcích nebo stavbách k zachycení vody a k jejich ochraně před škodlivými účinky povrchových nebo podzemních vod, vodohospodářské úpravy, terénní úpravy, bezodtokové jímky, průzkumné hydrogeologické vrty, pokud neslouží k odběru podzemní vody a další….

Vodohospodářská úprava se odehrává v přirozeném korytě - §55 odst. 2 vodního zákona

Vodohospodářské úpravy jsou zemní práce a změny terénu v přirozených korytech vodních toků a na pozemcích sousedících s nimi jimiž se podstatně mění přirozená koryta vodních toků a které jsou nezbytné k zajištění funkcí vodních toků. …viz terénní úpravy  u stavebního zákona

Jiné zemní práce a změny terénu, které nepodstatně mění přirozená koryta nejsou stavbami a nemění přirozený stav přirozených koryt

Terénní úprava  viz § 3 odst. 3 odst. 1 stavebního zákona

Terénní úpravou se pro účely tohoto zákona rozumí zemní práce a změny terénu, jimiž se podstatně mění vzhled prostředí nebo odtokové poměry, těžební a jim podobné a s nimi související práce, nejedná-li se o hornickou činnost nebo činnost prováděnou hornickým způsobem, například skladovací a odstavné plochy, násypy, zavážky, úpravy pozemků pro zřízení hřišť a sportovišť, těžební práce na povrchu.

 

 

3. Stavení povolení (SP) vyžadují VD – viz § 15 vodního zákona

K provedení VD, k jejich změnám a změnám jejich užívání, jakož i k jejich zrušení a odstranění je třeba povolení

- pokud VD slouží k nakládání s vodami, vyžaduje předem nebo souběžně vydané povolení k nakládání s vodami podle § 8 vodního zákona

- vodoprávní úřad může ve stavebním povolení uložit předložení provozního řádu VD nejpozději spolu s žádostí o vydání kolaudačního souhlasu.

- stavbu VD lze umístit pouze na základě ÚR, které vydává stavební úřad

-VD lze povolit ve společném územním a stavebním řízení podle stavebního zákona

 

V pochybnostech o tom, zda jde o VD, rozhodne místně příslušný vodoprávní úřad.

4. Územní rozhodnutí  (ÚR) - § 76 a následující stavebního zákona

Územním rozhodnutím je rozhodnutí o

 a) umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"),

 b) změně využití území,

 c) změně vlivu užívání stavby na území,

 d) dělení nebo scelování pozemků,

 e) ochranném pásmu.

- ÚR lze nahradit územním souhlasem podle § 96 nebo veřejnoprávní smlouvou za podmínek uvedených v § 78a.

- ÚR se nevydává, pokud se vydává společné povolení.

Stavební úřad může v ÚR u staveb a terénních úprav uvedených v § 104 odst. 1 písm. f) až i)-  stanovit, že k jejich provedení nebude vyžadovat ohlášení.

 

Rozhodnutí o umístění stavby podle § 79 stavebního zákona

- vymezuje stavební pozemek, umisťuje stavbu, stanoví podmínky pro umístění a zpracování PD pro SP, pro ohlášení stavby atd.

 

Rozhodnutí o umístění stavby ani územní souhlas nevyžadují např.

- povrchové rozvody nebo odvody vody na ZPF nebo na PUPFL, nejde-li o VD

- opěrné zdi do 1 m nebo oplocení do 2 m, které nehraničí s veřejně přístupnými pozemními komunikacemi nebo s veřejným prostranstvím a které se nacházejí v zastavěném území či v zastavitelné ploše,

- propustky na neveřejných účelových komunikacích,

- oplocení lesních školek a k ochraně lesních porostů před zvěří , oplocení dřevin pro založení ÚSES, která jsou bez podezdívky, přičemž nesmí dojít k omezení provozu na pozemní komunikaci nebo k přerušení turisticky značené trasy,

- stavební úpravy a udržovací práce.

- bazén do 40m2 na zastavěném pozemku u RD či rekreaci v zastavěném území umístěné 2 m od hranice pozemku

 

Rozhodnutí o změně využití území § 80 stavebního zákona

- stanoví nový způsob užívání pozemku a podmínky jeho využití.

 

Rozhodnutí o změně využití území vyžadují

- terénní úpravy podle § 3 odst. 1 stavebního zákona, jimiž se podstatně mění vzhled prostředí nebo odtokové poměry, těžební a jim podobné a s nimi související práce, nejedná-li se o hornickou činnost nebo činnost prováděnou hornickým způsobem

- změny druhu pozemku nebo způsobu využití pozemků

- úpravy pozemků, které mají vliv na schopnost vsakování vody.

 

Rozhodnutí o změně využití území ani územní souhlas nevyžadují

 - terénní úpravy do 1,5 m výšky nebo hloubky o výměře do 300 m2 na pozemcích, které nemají společnou hranici s veřejnou pozemní komunikací nebo veřejným prostranstvím, pokud nedochází k nakládání s odpady,

- změny druhu pozemku nebo způsobu využití pozemků o výměře do 300 m2,

- terénní úpravy v přirozených korytech vodních toků a na pozemcích sousedících s nimi, jimiž se podstatně nemění přirozená koryta vodních toků,

- úpravy pozemků, které mají vliv na schopnost vsakování vody, provedené na pozemku rodinného domu nebo na pozemku stavby pro rodinnou rekreaci, které souvisí nebo podmiňují bydlení nebo rodinnou rekreaci,

 

Zjednodušené územní řízení podle §95 podle stavebního zákona se vydává jestliže

- záměr je v zastavěném území nebo v zastavitelné ploše a není nutná EIA

- žádost je doložena závaznými stanovisky, popřípadě rozhodnutími dotčených orgánů,

- žádost je doložena souhlasem účastníků řízení, kteří mají vlastnická nebo jiná věcná práva k pozemkům nebo stavbám na nich, jež jsou předmětem územního řízení nebo jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům a stavbám na nich může být umístěním stavebního záměru přímo dotčeno; souhlas s navrhovaným záměrem musí být vyznačen na situačním výkresu.

- nelze spojit se stavebním řízením.

 

Územní souhlas §96 (ÚS) podle stavebního zákona jestliže

- záměr je v zastavěném území nebo v zastavitelné ploše, poměry v území se podstatně nemění

 

Územní souhlas postačí v případech

- staveb, terénních úpravy, zařízení a udržovací práce nevyžadující SP ani ohlášení

- ohlašovaných staveb, jejich změn a zařízení,

- změn staveb  

- změn druhu pozemku a způsobu využití o výměře nad 300 m2 nejvíce však do 1 000 m2,

- terénních úprav do 1,5 m výšky nebo hloubky o výměře nad 300 m2 nejvíce však do 1 000 m2 na pozemcích, které nehraničí s veřejnými pozemními komunikacemi nebo veřejným prostranstvím, pokud nedochází k nakládání s odpady,

5. Ohlášení - § 15a,vodního zákona a §§ 103 a 104 stavebního zákona

Vyžadují

- ČOV do 50 EO s CE

- VD  do plochy 20 000 m2 s výškou hráze do 2,5 m, které slouží ke vzdouvání a akumulaci vod a které nepodléhá TBD nebo splňuje kritéria pro zařazení do IV. kategorie TBD, postačí ohlášení vodoprávnímu úřadu.

- udržovací práce (opravy), které by mohly negativně ovlivnit životní prostředí nebo stabilitu VD

- obnova VD zničených živelní pohromou nebo havárií

- terénních úpravy k zadržování vody v krajině do 1,5 m hloubky o výměře nad 300 m2 nejvíce však do 20 000 m2 v nezastavěném území, které nemají společnou hranici s veřejnou pozemní komunikací

- změny, jejichž provedení by mělo za následek překročení parametrů

- vodohospodářské úpravy; zemní práce a změny terénu v přirozených korytech vodních toků a na pozemcích sousedících s nimi, jimiž se podstatně mění přirozená koryta vodních toků

 

Nevyžadují

- vodohospodářské úpravy; zemní práce a změny terénu v přirozených korytech vodních toků a na pozemcích sousedících s nimi, jimiž se podstatně nemění přirozená koryta vodních toků

- nádrže na vodu do 100 m3 obsahu ve vzdálenosti nejméně 50 m od budov s obytnými nebo pobytovými místnostmi, pokud nejde o vodní díla a bazény na zastavěném pozemku RD nebo rekreace ( § 103 písm. 1 odst. d stav.zákona);

 

Nevydává se ÚR a ÚS – pouze závazné stanovisko orgánu územního plánování

 

Mokřad není vodní dílo ani jednoduché zařízení ani terénní úprava.

 Rybník – podle § 2 písm c) zák.č. 99/2004 Sb., v platném znění,  je  rybníkem VD, které je vodní nádrží určenou především k chovu ryb, ve kterém lze regulovat vodní hladinu, včetně možnosti jeho vypouštění a slovení; rybník je tvořen hrází, nádrží a dalšími technickými zařízeními.

Stavební zákon : https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-183

Obsah projektové dokumentace pro ÚR , SP a ohlášení stanovuje stavební zákon a vyhláška č. 499/2006 Sb., v platném znění o dokumentaci staveb: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-499#prilohy

Obsahové náležitosti žádosti podle stavebního zákona a jejích příloh, stanoví stavební zákon a vyhláška č. 503/2006 Sb., v platném znění – viz přílohy:  https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-503

 

Vodní zákon: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-254

 

Obsah žádostí stanovuje vyhl.č. 183/2018 Sb., v platném znění : https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2018-183

Tiskopisy (interaktivní)  pro žádosti: https://eagri.cz/public/web/mze/voda/statni-sprava-ve-vh/vodopravni-rizeni-1/

 Náležitosti manipulačních řádů 210/2011 Sb., v platném znění: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-216

 

Dotazy vznášet na úřady nejlépe písemně!!!!!! Např. určitě je lépe mít sdělení, že se nejedná o VD nevyžadující SP písemně než ústně.

 

Pozor !!!!!

I bez SP, ÚR , ohlášení je nutné vyřídit další výjimky, rozhodnutí apod.:

- vlastnictví dotčeného pozemku

- vynětí ze ZPF https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-334?text=p%C5%AFdn%C3%AD+fond

Do ZPF náleží  i rybníky s chovem ryb, vodní drůbeže,  závlahové vodní nádrže, odvodňovací příkopy, hráze sloužící k ochraně před zamokřením nebo zátopou a další

- vynětí z PUPFL https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1995-289

 Do PUPFL náleží i drobné vodní plochy

- povolení ke kácení dřevin §8 zák.č 114/1992 Sb., v platném znění

- výjimky na chráněné druhy rostlin a živočichů 56 zák.č 114/1992 Sb., v platném znění

- zásah do významného krajinného prvku §4 zák.č 114/1992 Sb., v platném znění

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-114

- soulad s územním plánem

- sítě, dálková vedení, kabely, ochranná pásma

Stavební záměr

SP

Ohlášení

ÚR, ÚS

Nakládání s vodami

Nové vodní dílo (§55 VZ) či jeho změna, zrušení, odstranění

ano

ne

ano

ano i ne

přehrady, hráze, nádrže, jezy a zdrže nad 20 000m2, výška hráze nad 2,5m, podléhá TBD

ano

ne

ano

ano

stavby, jimiž se upravují, mění nebo zřizují koryta vodních toků

ano

ne

ano

ne

vodovody, kanalizace, ČOV (vyjma do EO-viz §15a) – nové trubky

ano

ne

ano

ČOV

stavby na ochranu před povodněmi

ano

ne

ano

ne

meliorace, odvodnění, závlahy

ano

ne

ano

ano

stavby k pozorování povrchových nebo podzemních vod

ano

ne

ano

ne

studny

ano

ne

ano

ano

využití vodní energie (vyjma vrty dle 17 odst1 písm. g VZ)

ano

ne

ano

ano

hrazení bystřin a trží

ano

ne

ano

ne

Jiné stavby k nakládání s vodami

ano

ne

ano

ano

přehrady, hráze, vodní nádrže, jezy a zdrže do 20 000m2, výška hráze do 2,5m, nepodléhá TBD nebo IV kat. TBD

ne

ano

ZSOÚP

ne

vodohospodářské úpravy, jimiž se podstatně mění přirozená koryta VT

ne

ano

ROZVÚ

ne

terénních úpravy k zadržování vody do 1,5 m hloubky nad 300 m2 nejvíce do 20 000 m2 v nezastavěném území, které nemají společnou hranici s veřejnou pozemní komunikací

ne

ano

ZSOÚP

ne

terénní úpravy nad 1,5 m výšky nebo hloubky o výměře nad 300m2  do 1000 m2 na pozemcích které nemají společnou hranici s veřejnou komunikací nebo prostranstvím

ne

ano

ÚS

ne

stavební úpravy a udržovací práce, které mohou ovlivnit ŽP či stabilitu VD

ne

ano

ne

ne

obnova vodních děl zničených živelní pohromou nebo havárií

ne

ano

ne

ne

zemní práce, změny terénu, jimiž se nepodstatně mění přirozená koryta

ne

ne

ne

ne

stavební úpravy a udržovací práce (údržba stavby)- nezasahuje se do nosných konstrukcí, nemění se vzhled atd.

ne

ne

ne

ne

terénní úpravy do 1,5 m výšky nebo hloubky o výměře do 300m2 na pozemcích které nemají společnou hranici s veřejnou komunikaci nebo veř. prostranstvím

ne

ne

ne

ne

změny druhu pozemku nebo způsobu využití do 300m2

ne

ne

ne

ne

úpravy pozemků mající vliv na schopnost vsakování vody na pozemku RD nebo na stavby pro rodinnou rekreaci související nebo podmiňující bydlení nebo rekreaci

 

 

ne

ne

sjezdy a nájezdy na pozemní komunikace, skleníky a bazény do  40m2

ne

ne

ne

ano i ne

bazény nebo skleníky nad 40m2  v zastavěném území RD nebo rekreace

ne

ne

ÚS

ano i ne

oplocení do výšky 2m, které nehraničí s veřejně přístupnými komunikacemi, nebo s veřejným prostranstvím v zastavěném území, oplocení zeleně v ÚSES atd.

ne

ne

ne

ne

ostatní oplocení

ne

ne

ÚS

ne

Doklady k ohlášení VD, udržovacích prací a vodohospodářských úprav podle - § 15a odst. 3 vodního zákona

 

1. náležitosti podle § 105 stavebního zákona

- identifikační údaje o stavebníkovi, pozemku, o záměru, rozsahu, způsobu a době provádění, údaj o tom, kdo bude stavební záměr provádět, zda se k jeho provedení má použít sousední nemovitost, v tom případě souhlas vlastníka této nemovitosti; u dočasné stavby rovněž dobu jejího trvání a návrh úpravy pozemku po jejím odstranění.

 - souhlas vlastníka pozemku nebo stavby, který musí být vyznačen na situačním výkresu dokumentace, nebo PD

- ÚR nebo veřejnoprávní smlouvu územní rozhodnutí nahrazující anebo územní souhlas, pokud je vyžadováno

- závazná stanoviska, popř. rozhodnutí dotčených orgánů nebo jiné doklady podle zvláštních právních předpisů :

 

- stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem,

- souhlasy osob, jejichž vlastnické právo nebo právo odpovídající věcnému břemenu k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být prováděním stavebního záměru přímo dotčeno; souhlas musí být vyznačen na situačním výkresu.

 

2.  ZSOÚP

 

3. nejde-li o záměr prováděný v území chráněném podle části třetí nebo čtvrté zákona o ochraně přírody a krajiny, nevyžaduje se závazné stanovisko orgánu ochrany přírody

 

POZOR – není nutné předkládat k ohlášení, ale je povinnost si jej zaopatřit!!!!!!! VIZ:

https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/vestnik_mzp_2020/$FILE/SOTPR-Vestnik_leden-200131.pdf

 

Pozor na zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů!!!!! Doporučuji zpracování biologického průzkumu či hodnocení vlivů záměru dle § 67 zák.č. 114/1992 Sb., v platném  znění. využít předběžné informace ke správním aktům dle zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění.

 

4. PD zpracovanou osobou, která získala oprávnění k této činnosti podle zvláštního právního předpisu, která mimo výše uvedené obsahuje návrh na zařazení vodního díla do kategorie TBD a rozsah provádění technickobezpečnostního dohledu (§ 61 odst. 4), údaje o maximální hladině vzduté a akumulované vody, normální hladině vzduté a akumulované vody a údaj o objemu vzduté a akumulované vody při normální hladině.  Pokud VD nebo nakládáním s vodami dochází k dotčení vodního toku, obsahuje PD podle odstavce 4 písm. b) také údaje o průtocích vody ve vodním toku a návrh minimálního zůstatkového průtoku včetně místa a způsobu jeho měření (§ 36 odst. 2).

 

Náležitosti ohlášení a obsah a rozsah projektové dokumentace stanovuje vyhl.č. 499/206 Sb.,v platném znění :  https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-499?text=

 

5. posudek pro zařazení VD do kategorie s návrhem podmínek provádění TBD (§ 61 odst. 4),

 

6. stanovisko správce povodí,

 

7. vyjádření správce vodního toku, pokud VD nebo nakládáním s vodami dochází k dotčení vodního toku,

 

8. stanovisko obce, v jejímž územním obvodu může dojít k ovlivnění vodních poměrů.

 

 

 

Zpracovala: RNDr. Lenka Filipová, 10.11.2020

 

 

 

Přirozené koryto vzniká:

 

1. přirozeným působením tekoucích povrchových vod a dalších přírodních faktorů = renaturace – samovolný přírodní proces směřující k přirozenému korytu, což fakticky znamená neudržovat a neopravovat stavby a nechat vše rozpadnout…. Nebo počkat na povodeň

 

 

2. provedením opatření k nápravě zásahů způsobených lidskou činností

 

- realizace vodního díla, které vyžaduje stavební povolení dle § 15 odst. 1 zák. č. 254/2001 Sb., v platném znění

- odstranění stavby vodního díla, které vyžaduje stavební povolení dle § 15 odst. 1 zák. č. 254/2001 Sb., v platném znění

 

 

Nemohou být provedené vodohospodářské úpravy, které lze realizovat jen v přirozených a neupravených korytech.